DÔVERYHODNÁ FIRMA
LIVE CHAT
Logo

Podmienky projektu „Certifikát dôveryhodná firma“

§ 1

Slovníček

Pojmy obsiahnuté v týchto Pravidlách získavajú nasledujúci význam, iba ak by z Podmienok priamo vyplývalo niečo iné:
 1. Operátor – Imago! Polska sp. z o.o. sp. k. so sídlom v Rybniku, ul. Szczygłów 50, 44-200 Rybnik, zapísaná do Národného súdneho registra na Okresnom súde v Gliwiciach, X. hospodársky odbor NSR, pod číslom KRS: 0000557075, DIČ (NIP): 6511718256, IČ (REGON): 361457843.
 2. Certifikát – Certifikát dôveryhodná firma.
 3. Účastník – hospodársky subjekt – fyzická osoba podnikajúca pod vlastným menom alebo právnická osoba, ktorej Indikátor hodnotenia získal pozitívnu hodnotu a prijala ponuku účasti v projekte.
 4. Podmienky – znamenajú tieto podmienky projektu „Certifikát dôveryhodná firma“.
 5. Projekt – znamená celkový súhrn faktických a právnych činností spojených s udeľovaním Certifikátov.
 6. Etický kódex – súbor pravidiel konaní, ktoré sa Účastník Projektu zaväzuje dodržiavať.
 7. Overenie – proces testovania používateľa s pomocou Indikátora hodnotenia.
 8. Porušenie – konanie Účastníka v rozpore s právom, pravidlami občianskeho súžitia alebo Podmienkami.

§ 2

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky definujú zásady a režim postupu pri organizovaní Projektu „Certifikát dôveryhodná firma“ a platformy www.doveryhodnafirma.eu .
 2. Projekt je organizovaný na území Európy a podlieha poľskej legislatíve.
 3. Udeľovanie Certifikátov má za účel propagáciu Účastníkov Projektu prostredníctvom konania Operátora reklamného a marketingového charakteru.
 4. Účasť v Projekte je dobrovoľná, a pristúpenie k Projektu znamená zoznámenie sa s týmito Podmienkami a Etickým kódexom, ich prijatie a záväzok dodržovať ich.
 5. Práva na duševné vlastníctvo Operátora, na jeho webových stránkach obsiahnuté texty, informácie, materiály, obsah, grafika, fotografie predstavujú výhradné vlastníctvo Operátora a podliehajú právnej ochrane.
 6. Kopírovanie, šírenie, upravovanie, spracúvanie, redistribuovanie vyššie uvedených materiálov je zakázané s výnimkou držania samostatnej plnej moci poskytnutej Operátorom.

§ 3

Prideľovanie Certifikátu

 1. Každý účastník podlieha prvotnému overeniu. Potom sú textové názory kontrolované a analyzované na negatívne názory zamestnancami Imago! Polska Sp. zoo. Sp. K. Skóre alebo známky, ktoré neobsahujú žiadny popis, sa neberú do úvahy.
 2. Overenie je bezplatné.
 3. Výsledok Overenia je konečný a nepodlieha žiadnemu odvolaniu.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah komentárov Účastníkov zverejnených na internete a nezodpovedá za názory, ktoré neboli počas auditu dostupné alebo ku ktorým nemal audítor z iných dôvodov prístup. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za komentáre, ktoré boli zverejnené po vykonaní prieskumu. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za komentáre, ktoré z akéhokoľvek dôvodu neboli sprístupnené, zverejnené a ktoré nebolo možné overiť v priebehu výskumu a po jeho ukončení.
 5. Proces Overenia je stále monitorovaný tímom Operátora, ktorý dohliada na jeho spoľahlivosť a správnosť.
 6. Operátor si vyhradzuje právo na ďalšie neautomatizované Overenie Účastníkov a učinenie konečného rozhodnutia ohľadom možnosti účasti účastníka v Projekte.
 7. Proces Overenia je zakončený príslušným záznamom v počítačovom systéme a vybavený časom a dátumom.
 8. Pozitívne Overenie Používateľovi umožňuje pripojiť sa k Projektu.
 9. Účasť v projekte je spoplatnená. Účasťou v Projekte sa chápe umiestnenie údajov a aktivácia profilu Účastníka na platforme www.doveryhodnafirma.eu a podanie objednávky u Operátora na marketingové materiály. Podanie objednávky Účastníkom na marketingové materiály znamená zoznámenie sa Účastníka s týmito podmienkami a prijatie ich ustanovení.
 10. Pripúšťa sa možnosť účasti vo viac než jednom ročníku Projektu.
 11. Operátor si vyhradzuje možnosť vytvorenia a zverejnenia správy o každom z Účastníkov.

§ 4

Povinnosti Účastníkov – Etický kódex

 1. Účastník je povinný podnikať eticky.
 2. Účastník je povinný dodržiavať v rámci svojho podnikania všeobecne platné právne predpisy.
 3. Účastník je povinný využívať symbol Dôveryhodná firma spôsobom zhodujúcim sa s jeho určením a ustanoveniami Podmienok.
 4. Účastník je povinný postupovať eticky voči svojim partnerom, obchodným partnerom a zamestnancom.
 5. Účastník sa zaväzuje k poctivej súťaži s konkurentmi.
 6. Účastník sa zaväzuje zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie týkajúce sa jeho podnikania a partnerov, s ktorými spolupracuje.
 7. Účastník sa zaväzuje starať sa o lokálne ekonomické prostredie tak, aby mohla celá spoločnosť využívať spoločné zdroje a možnosti.
 8. Účastník sa zaväzuje nevyužívať dominantnú pozíciu nepriaznivým ovplyvňovaním trhu.
 9. Účastník sa zaväzuje starať sa o životné prostredie prostredníctvom proekologických aktivít.
 10. Účastník sa zaväzuje ctiť dôstojnosť každého človeka a nediskriminovať skupiny a osoby.
 11. Účastník sa zaväzuje starať sa o imidž Projektu ako komunity podnikateľov uznávajúcich najvyššie etické a obchodné štandardy.

§ 5

Účasť na projekte

 1. Účastník majúci aktívny profil na platforme www.doveryhodnafirma.eu má právo na časovo neobmedzené disponovanie logom Dôveryhodná firma spôsobom zhodným s jeho určením (reklama, marketing). Účastník môže tiež používať iné marketingové materiály dodané mu Operátorom (papierová verzia Certifikátu, nálepky – štítky, medaily a iné propagačné materiály v závislosti na ročníku Projektu).
 2. Overenie, či má Účastník aktívny profil spočíva vo vyhľadávaní údajov Účastníka na webových stránkach Operátora priradených k danému ročníku Projektu. Absencia údajov Účastníka na webových stránkach Operátora znamená neúčasť na Projekte alebo odstránenie Účastníka z Projektu.
 3. Certifikát je vystavený po vykonaní Overenia Účastníka Indikátorom hodnotenia. Certifikát je vybavený časom a dátumom ukončenia Overenia a odráža stav Overenia práve k tomuto okamžiku. Certifikát je informácia potvrdzujúca, že Indikátor hodnotenia nenašiel k okamžiku jeho vystavenia negatívne hodnotenie Účastníka Projektu.
 4. Disponovanie Certifikátom a jeho používanie Účastníkom nie je základom na prenesenie zodpovednosti za činnosť Účastníka Projektu na Operátora. Účasť na projekte má totiž výhradne marketingový a reklamný charakter a nemôže byť základom na smerovanie nárokov vo vzťahu k Operátorovi za samostatné konanie Účastníka Projektu v rámci ním vykonávaného podnikania. Účastník nesie výhradnú zodpovednosť za svoje konanie a oslobodzuje Operátora od zodpovednosti v tejto veci.
 5. Účastník Projektu dostane od Operátora údaje na prihlasovanie na svoj profil na stránkach www.doveryhodnafirma.eu – tieto údaje budú Účastníkovi zaslané na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii alebo sa budú nachádzať na faktúre. Zároveň znamená podanie objednávky vyhlásenie o zhode uvedených údajov Účastníka s faktickým stavom.
 6. Účastník Projektu súhlasí so zverejnením údajov jeho spoločnosti na webových stránkach Projektu, ide o údaje dostupné vo verejných registroch a evidenciách.

§ 6

Odstránenie Účastníka z Projektu

 1. V prípade porušenia pravidiel Podmienok, vrátane Etického kódexu, má Operátor právo odstrániť údaje Účastníka zo stránok www.doveryhodnafirma.eu . Odstránenie údajov Účastníka z vyššie popísaných dôvodov povedie k nemožnosti uchádzať sa o účasť v ďalších ročníkoch Projektu.
 2. Každý je oprávnený nahlásiť Porušenie pomocou príslušného formulára dostupného na stránkach Operátora. Overenie Porušenia prebieha prostredníctvom Operátorom vedeného individuálneho vysvetľujúceho konania. Pokiaľ v dôsledku vysvetľujúceho konania Operátor zistí výskyt Porušenia, má Operátor právo odstrániť údaje Účastníka z Projektu.
 3. Operátor si vyhradzuje právo na pravidelné Overovanie Účastníkov Projektu. V prípade manuálneho alebo automatického overovania a zistenia Porušenia bude Operátorovi prináležať oprávnenie odstrániť údaje Účastníka z Projektu.
 4. Úhrada Účastníka za marketingové materiály sa nevracia, pokiaľ k odstráneniu Účastníka z Projektu došlo v dôsledku udalostí popísaných v tomto paragrafe, v bodoch 1 – 3.

§ 7

Proces podávania objednávok

 1. Po vykonaní pozitívneho Overenia Účastníka má Účastník možnosť podať objednávku marketingového balíčka telefonicky.
 2. V prípade telefonického objednania Účastník získa kuriérnu zásielku na dobierku alebo v prípade platby on-line Účastník získa marketingový balíček bez platby pri prevzatí.
 3. Operátor má možnosť sprístupnenia rôznych foriem platieb a zmeny týchto foriem kedykoľvek a v ľubovoľnom rozsahu.
 4. Marketingový balíček bude odoslaný Účastníkovi v lehote 5 pracovných dní od podania objednávky (v prípade dobierky). V prípade výberu elektronickej platby bude marketingový balíček odoslaný účastníkovi v lehote 5 pracovných dní od pripísania platby na účet Operátora.

§ 8

Reklamácie

 1. Reklamácie sa hlásia Operátorovi prostredníctvom adresy elektronickej pošty czvn@cvnz.eu .
 2. Reklamácia bude riešená v lehote 5 pracovných dní od okamžiku nahlásenia.
 3. Na reklamačné konanie sa uplatňujú ustanovenia v čl. 556 a následne poľským občianskym zákonníkom.
 4. Pokiaľ bude mať marketingové zásielka výrobnú chybu, náleží Účastníkovi – po posúdení reklamácie – opätovné odoslanie marketingového balíčka v lehote 5 pracovných dní od posúdenia reklamácie.
 5. V prípade poškodenia marketingového balíčka kuriérom alebo počas dopravy, má Účastník nárok na opätovné odoslanie marketingového balíčka v lehote 5 pracovných dní – bez nutnosti podávať reklamáciu.

§ 9

Vrátenie a odstúpenie od zmluvy

 1. Účastníkovi prináleží právo na odstúpenie od zmluvy okamžite po prijatí marketingového balíčka, ale najneskôr v lehote 7 dní od prijatia balíčka. V prípade odstúpenia do zmluvy je Účastník povinný podať písomné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy elektronickou formou na adresu czvn@cvnz.eu a odoslať marketingovú zásielku v neporušenom stave na registračnú adresu Operátora v lehote 7 dní od prijatia zásielky.
 2. Operátor si vyhradzuje možnosť odmietnuť zohľadniť odstúpenie od zmluvy v prípade nedodržania termínu definovaného v bode 1 a z iných vážnych príčin i napriek dodržaniu termínu – každé odstúpenie od zmluvy bude posudzované individuálne.
 3. Vyššie uvedené odseky sa neuplatňujú na fyzické osoby vykonávajúce individuálne podnikanie po 1. januári 2020. Na tieto osoby sa potom uplatňujú ustanovenia zákona zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa.

§ 10

Osobné údaje a klauzula GDPR

 1. V súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016 Operátor Projektu informuje, že prevádzkovateľom osobných údajov je Imago! Polska sp. z o.o. sp.k. so sídlom v Rybniku (44-200), ul. Szczygłów 50. Fyzická osoba, ktorej sa údaje týkajú, môže kontaktovať prevádzkovateľa osobných údajov:
  1. písomne na adrese ul. Szczygłów 50, Rybnik 44-200, Poľsko;
  2. prostredníctvom mailovej adresy czvn@cvnz.eu ;
 2. Prevádzkovateľ osobných údajov určil inšpektora ochrany osobných údajov (IOOÚ), ktorého je možné kontaktovať vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a využívania práv spojených so spracúvaním údajov. Osoba, ktorej sa údaje týkajú, môže kontaktovať IOOÚ nasledovne:
  1. písomne na adrese ul. Szczygłów 50, Rybnik 44-200, Poľsko;
  2. prostredníctvom mailovej adresy czvn@cvnz.eu ;
 3. Prevádzkovateľ osobných údajov spracúva osobné údaje na nasledujúce účely:
  1. vyvinutie aktivít pred uzatvorením zmluvy – príprava ponuky, predloženie ponuky, predstavenie ponuky získania certifikátu, zapojenie sa do Projektu, uzatvorenie zmluvy o získaní certifikátu, plnenie zmluvy o získaní certifikátu, výkon činností spojených s obsluhou Projektu, odoslanie marketingových balíčkov, zverejnenie údajov na webovej stránke prevádzkovateľa, vytvorenie prehľadu majúceho za cieľ propagáciu služieb a reklamu účastníkov Projektu, hlásenie reklamácií v rámci zmluvy získania certifikátu, vymáhanie nárokov, priameho marketingu vlastných produktov a služieb prevádzkovateľa – v prípade priameho marketingu vlastných produktov a služieb nebude uplatňované profilovanie;
  2. potieranie nepoctivej konkurencie;
  3. posúdenie nahlásených reklamácií a odvolaní týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom, a tiež žiadostí a otázok smerovaných na prevádzkovateľa;
  4. analytické a štatistické;
 4. Príjemcom osobných údajov môžu byť tiež subjekty poskytujúce teleinformatické služby, subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom, subdodávatelia prevádzkovateľa, subjekty poskytujúce poštové, kuriérne služby, právne, účtovné, poisťovacia a banková obsluha.
 5. Osobné údaje nebudú odovzdávané do tretích štátov alebo medzinárodným organizáciám.
 6. Právne základy spracúvania osobných údajov:
  1. spracúvanie údajov o podnikateľoch vyplýva z právnych predpisov, napr. zákona zo dňa 25. februára 2016 o opätovnom využití informácií verejného sektora a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov zo dňa 27. apríla 2016;
  2. spracúvanie údajov má za cieľ informovať ostatných účastníkov hospodárskeho obratu o podnikaní Účastníkov, pričom zaisťuje všetkým prístup k spoľahlivým, vierohodným a transparentným informáciám, zároveň spĺňajúcim požiadavky kladené právnymi predpismi o využívaní verejných informácií;
  3. spracúvané údaje nachádzajú svoj zdroj na verejných informačných portáloch, čo sú Centrálna evidencia a Informácie o podnikaní, na ktoré dohliada minister pre rozvoj a Národný súdny register vedený ministrom spravodlivosti;
  4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie hodnotenia podnikateľov pre potreby účasti na Projekte, uzatvorenie zmluvy o získaní Certifikátu;
  5. spracúvanie údajov nevyžaduje samostatný súhlas, pretože tieto údaje sú verejné, zverejnené vo všeobecne dostupných databázach a registroch a prebieha na základe právne opodstatneného záujmu prevádzkovateľa osobných údajov, ako je priamy marketing vlastných produktov a služieb prevádzkovateľa, vymáhanie nárokov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o získaní certifikátu, analytické a štatistické;
  6. splnenie právnych povinností prevádzkovateľa údajov vyplývajúcich z predpisov poľského, európskeho a medzinárodného práva;
  7. súhlas v prípade jeho dobrovoľného vyjadrenia;
 7. Osoby, ktorých údaje sú spracúvané prevádzkovateľom, majú v súvislosti s tým nasledujúce práva:
  1. právo na prístup k svojim osobným údajom;
  2. právo požadovať opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov – v takom rozsahu, v akom sú spracúvané pre potreby priameho marketingu;
  3. právo prenášať osobné údaje, čo znamená prijať od prevádzkovateľa údaje vo všeobecne používanom formáte na ich odoslanie inému prevádzkovateľovi;
  4. právo vzniesť sťažnosť k dozornému orgánu venujúcemu sa ochrane osobných údajov, ako je predseda Úradu na ochranu osobných údajov;
  5. právo na stiahnutie súhlasu – bez vplyvu na zhodu činností učinenia pred jeho stiahnutím s právom;
  6. v prípade automatizovaného činenia rozhodnutia právo na spochybnenie tohto rozhodnutia, požadovanie zásahu človeka s cieľom získať individuálne rozhodnutie;
 8. Využívanie vyššie uvedených práv môže prebiehať prostredníctvom prevádzkovateľa údajov alebo IOOÚ.
 9. V prípade uzatvorenia zmluvy s prevádzkovateľom budú osobné údaje uchovávané po dobu trvania projektu, trvania zmluvy, premlčania nárokov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy alebo do vypršania povinnosti uchovávať údaje vyplývajúce z právnych predpisov, predovšetkým z daňovej legislatívy. V prípade udelenia príslušného súhlasu budú osobné údaje využívané na účely definované v súhlase, až do okamžiku jeho stiahnutia. Údaje budú tiež spracúvané pre analytické a štatistické účely po dobu 10 rokov.
 10. Uvedenie osobných údajov je požadované na uzatvorenie zmluvy o získaní marketingového balíčka a splnenie tejto zmluvy. Neuvedenie osobných údajov alebo nevyjadrenie súhlasu povedie k nemožnosti uzavrieť zmluvu. Uvedenie údajov pre marketingové účely je dobrovoľné.

§ 11

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňom zverejnenia na webových stránkach Projektu www.doveryhodnafirma.eu a platia do ich odvolania.
 2. Výklad týchto Podmienok môže robiť len Operátor.
 3. Sťažnosti a žiadosti spojené s uplatňovanými Podmienkami sa podávajú Operátorovi.
 4. V neupravených záležitostiach sa uplatňujú príslušné ustanovenia poľského práva.
 5. Prípadné spory vyplývajúce z uplatňovania týchto Podmienok, ktoré nie je možné vyriešiť zmierovacou cestou, budú odovzdané na riešenie vecne príslušnému všeobecnému súdu podľa Operátora.
 6. Koordinátorom Projektu je Adelina Sinc. Kontakt s Operátorom môže prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty czvn@cvnz.eu alebo registračnej adresy.
 7. Ustanovenia týchto Podmienok majú oddeliteľný charakter, a uznanie ktorékoľvek z nich za neplatné neruší platnosť a záväznosť zostávajúcich.
 8. Všetky zmeny týchto Podmienok môžu byť robené formou dohôd predstavenstva Operátora.
 9. Operátor si vyhradzuje právo na odvolanie Projektu bez uvedenia príčiny a bez možnosti uchádzať sa o odškodnenie alebo zadosťučinenie.